Archive for the ‘Naše Poznání’ Category

Minule jsme zveřejnili několik myšlenek o tom, proč je podle nás demokracie v moderním světě (a s moderním člověkem) neuskutečnitelná. Dnes bychom na předchozí příspěvek rádi navázali několika dalšími poznámkami týkajícími se absolutní nevhodnosti demokracie pro dobu, v níž je potřeba učinit zásadní myšlenkový posun vpřed.

Leviathan

K existenci každé skutečnosti musí být splněny jisté předpoklady a demokracie v tomto ohledu není výjimkou. Některé z nich jsme již probrali minule. Dalším předpokladem, který tvoří pomyslný kořen, z něhož raší prakticky všechny myšlenky o demokracii ve formě, v níž je dnes obecně chápána, je existence různých názorových proudů, s nimiž se lidé mohou identifikovat, a jež mezi sebou mohou soupeřit o politickou moc. Pakliže ve společnosti neexistuje rozdělení na nejméně dva tábory, které se navzájem přetahují o křesla státních institucí, je demokracie nerealizovatelná a jakékoli myšlenky na ni tak pozbývají veškerý smysl. Těm, kdo znají jen moderní způsob uvažování, na tom samozřejmě nepřijde nic divného: různé konflikty a neshody jsou mezi lidmi denním chlebem, a je proto považováno za přirozené, že jedni „mají pravdu“ a druzí „se pletou“, nebo že v rámci národního společenství budou vždy existovat vítězové i poražení (nejčastěji je však poraženým společnost jako celek, protože právě jí zavádění umělých konfliktů škodí nejvíc). Dovolíme si tvrdit, že to tak nejen být nemusí, ale ani by to tak být nemělo.

(Celý příspěvek…)

Read Full Post »

Volba příštího amerického prezidenta dopadla jak dopadla. Jedním z bezprostředních následků je, že se vynořilo obrovské množství reakcí, úvah a rozborů, kteréžto jsou ovšem, coby v drtivé většině případů postrádající základ jakýchkoli pevných principů, dle nás zcela nicotné. V záplavě informací jsme však narazili i na jednu podnětnou úvahu; tu bychom zde chtěli kvůli jejímu mimovolně nadčasovému přesahu – a rovněž i jako vodítko pro politickou praxi – nyní analyzovat.

Protest proti Trumpovi

Ona úvaha tvrdí následující: vítězného kandidáta volili lidé, kteří se nedovedli přizpůsobit vývoji společnosti a chtěli by se vrátit ke starým pořádkům; naopak ti, kdo jsou s „pokrokovou“ společností konformní, tíhli ze své přirozenosti ke druhé straně.

Potud nemáme problém souhlasit.

Problém je, že autor dále považuje a priori pokrokovost za něco positivního a neschopnost se jí přizpůsobit téměř za nemoc. (Celý příspěvek…)

Read Full Post »

Poměrně zajímavou otázkou, kterou si člověk může klást, je otázka vztahu vlivu vnějšího prostředí a vlivu genů na vývoj jednotlivce. Do jaké míry je za rozvoj člověka zodpovědné prostředí, v němž se nachází, a do jaké míry je jeho chování určeno krví kolující jeho žilami? A do jaké míry má člověk svobodnou vůli ovlivňovat svůj osud? Většina názorů se v tomto ohledu drží – lidově řečeno – „pří zemi“; my máme v úmyslu nabídnout trochu odlišný úhel pohledu.

Dle nás je totiž zaměřeni se čistě na vztah geny versus vnější prostředí zamíření špatným směrem. V první řadě jsme si vědomi skutečnosti, že hmota neexistuje sama o sobě, ale v rámci pevného hierarchického vztahu s duchem. A protože je z tohoto vztahu neoddělitelná, je přemýšlení o ní mimo kontext tohoto vztahu logickým nesmyslem. Zadruhé, předpoklad, že člověku vládnou jeho geny, by pro nás mohl být relevantní pouze tehdy, pokud bychom zároveň přijali myšlenku, že člověk vlastně není ničím jiným než specifickým druhem zvířete. My však nevěříme, že je člověk na cestě od opice, ale že jde opačným směrem: nejpřímější možnou cestou k opici. Mají-li živočišné geny na člověka vliv, pak právě proto, jak moc se už opici zvládl přiblížit.

transhumanismus

Pro tuto chvíli bude mnohem lepší, zredukujeme-li náš výchozí problém na jinou otázku: je novorozený člověk jako nepopsaný list papíru, jako „tabula rasa“, nebo si v sobě nese nějakým způsobem zakódovaný svůj budoucí osud?

(Celý příspěvek…)

Read Full Post »

Jak již zřejmě každý ví, před časem se Britové jako první národ v referendu rozhodli, že vystoupí z Evropské unie. Protože jsme směrem k Evropské unii vždy zastávali kritické názory, jsme s výsledkem tohoto referenda spokojeni: považujeme jej za první hřebíček do rakve bruselského socialistického molochu. Nicméně si nemyslíme, že jeho konec bude snadný a rychlý. Naopak – jak se ukazuje, britská volba se na půdě evropských institucí nesetkává s pochopením, jelikož směr, kterým se EU vydala, je pro jisté jednotlivce natolik důležitý, že udělají všechno, aby ji udrželi při životě v současné podobě. Ať tak nebo tak, jako každá lidská instituce je však Unie již nyní odsouzena k zániku – když zanikly mnohem velkolepější říše stojící na mnohem hodnotnějších základech, není důvodu, proč by neměla zaniknout Evropská unie stojící pouze na základech ekonomických.

Orel a blesk – symbol probuzeného ducha sjednocené Evropy a symbol čisté duchovní síly v její aktivní podobě – numenu.

Evropská unie představuje negativní aspekt mezinárodní integrace – svírající, umrtvující a oslabující. Společný osud, k němuž evropské národy nevyhnutelně vede, je rozklad zaživa a následná pomalá smrt v bolestné agónii. Z mnoha kroků, k nimž Unie přistoupila, je zcela jasně cítit ambice zasáhnout do života každého jednotlivce a vnutit mu svůj vlastní pohled na svět – již mnohokrát na světlo vytažený příklad se zásahy do názvů potravin je dokonalým symbolem tohoto aspektu unijní politiky.

Protože Evropská unie představuje odraz něčeho mnohem hlubšího, je její reformování věcí zcela nemyslitelnou. EU je časový produkt pevně svázaný s naší dobou a věrně odrážející základní princip, který určuje vědomí dnešního lidstva i jeho směřování. Oním principem je neukojitelná nenasytnost, potřeba všechno vysát a neohlížet se ani na odkaz předků, ani na zanechání dědictví potomkům. To není jen problém evropských politiků, ani politiků obecně: tuto tendenci sdílí celé lidstvo. Není proto na místě obviňovat politiky EU za to, co dělají, protože oni jen hrají svou roli v dramatu, který sepsalo lidstvo jako celek. Oni jsou odrazem lidstva jako takového, nikoli několika zdegenerovanými výjimkami mezi masou duševně zdravých a příčetných. Většina Evropanů, kteří evropským politikům tak spílá, je zcela stejná jako oni a na jejich místech by se chovali zcela stejným způsobem. Tito lidé jim nemají co vyčítat, neboť jediné, co z nich mluví, je závist. Společně s tím, jak se nevyhnutelně blíží konec času a tedy konec starého světa i jeho institucí, se bude situace stupňovat – EU se bude uzavírat do sebe, používat stále silnější slova a kopat okolo sebe jako malé dítě, kterému se nechce do školky.

(Celý příspěvek…)

Read Full Post »

Před necelými dvěma týdny došlo ve Velké Británii k historicky prvnímu referendu o vystoupení členského státu ze struktur Evropské unie. Ač se obvykle k politickému dění snažíme nevyjadřovat, k proběhlému referendu – a především k postoji médií vůči němu – si nemůžeme odpustit pár myšlenek.

Pokud ponecháme stranou dlouhodobě euroskeptické skupiny, téměř všichni pro případ brexitu varovali před negativními ekonomickými důsledky, které to přinese jak Británii, tak i ostatním členským státům Unie. Nejsme ekonomové na to, abychom mohli detailně rozebírat možnosti, k nimž teoreticky může dojít, avšak to, co zhodnotit můžeme, je novináři neustále omílaná jednostranná představa, že odchod Británie bude znamenat div ne konec světa. Všechny černé predikce se omezovaly téměř výhradně na ekonomiku. Ale svět už překonal tolik ekonomických krizí, že i kdyby se britská ekonomika zcela zhroutila – což je v případě národa, který po několik stovek let tvořil největší světové impérium, zcela absurdní – zvládl by se vyrovnat i s touto výzvou. Koneckonců, jak ještě ukážeme, není možné ekonomickou krizi a chudobu považovat za něco čistě negativního, neboť i ony mohou mít i své světlé stránky.

Britské impérium

Pokud kritici brexitu nahlíží na vztah Velké Británie a Evropské unie z ekonomického úhlu pohledu, uvedeme příklad jiného ekonomického vztahu, který co možná nejnázorněji vystihuje podstatu vztahu mezi Británií a Unií. Vezměme si člověka, který má nadstandardně placenou práci a je velkým přínosem pro firmu. Svou práci však musí vykonávat pod vedením evidentně narušeného člověka, který pro svou pozici nemá kvality, nerozumí své práci, svým konáním sabotuje prosperitu společnosti a má potřebu své podřízené neustále šikanovat nejrůznějšími absurdními omezeními. Pro každého psychicky zdravého člověka by bylo zcela přirozené jednoho dne dospět k rozhodnutí, že v takové práci nadále setrvávat nechce. Přesně k takovému rozhodnutí dospěli Britové, když si ve svém referendu odhlasovali vystoupení z Evropské unie. Jen jedinec stejným způsobem narušený jako jeho nadřízený, či někdo, kdo nevěří ve svou schopnost najít si novou práci, by nadále dobrovolně setrvával v prostředí, které mu očividně škodí a které mu neumožňuje otevřeně projevit svůj potenciál a realizovat jej v jeho úplnosti.

(Celý příspěvek…)

Read Full Post »

(pokračování prvního dílu)

Aby člověk mohl dobře porozumět svému životu, měl by nejdříve rozumět sám sobě. Jednou z nejdůležitějších věcí, kterou je dobré pro hlubší pochopení vlastního života mít na paměti, je skutečnost, že základem života je vztah dvou odlišných perspektiv, dvou odlišných úrovní, jež jsou však obě stejně důležité. Jako lidé žijící v moderním světě dobře známe první z nich: fyzickou úroveň. Jsme si vědomi životní zkušenosti vymezené časem a prostorem, v němž se nachází naše fyzická těla. Na této úrovni vnímáme oddělenost od vnějšího světa a život je pro nás neustálým bojem: bojem za dosažení či udržení něčeho, bojem za změnu něčeho nebo bojem za seberealizaci. Druhá úroveň je úrovní duchovní a její podstata se diametrálně liší od podstaty hmoty. V duchu je náhled člověka na svět zcela odlišný – přirozeně zde cítí svobodu od všech omezení, jimiž je poutána hmota, a život vnímá jako jedno velké jeviště, kde se hraje hra podle jeho scénáře a pod jeho vedením. Vyšší Já, jehož středobodem je duch, je jako zručný nebeský sochař, pod jehož neviditelnýma rukama vzniká jedinečné umělecké dílo: přesně podle jeho představ a bez podmíněnosti povahou zpracovávaného materiálu či pochybnostmi o vlastních schopnostech.

Dvě cesty ke spícímu králi; kulatý stůl krále Artuše; solární syn Nebe a Země.

Život v konkrétní hmotné formě s sebou pochopitelně nese jisté prvky jsoucí ryzí perspektivě ducha neznámé: zmatek, nepochopení, slabost, bolest či strach. Způsobů, jak se s nimi vyrovnat, existuje zřejmě tolik, kolik je lidí. Avšak zdaleka ne o všech těchto způsobech se dá říci, že by byly moudré. Člověku – a především člověku moderní doby – je totiž vlastní zkratkovitost a zjednodušování. Dnešní člověk se naučil systematicky potlačovat negativní aspekty existence v projevené formě a snaží se je odstraňovat ze svého života. My však takový přístup považujeme za dětsky nevyzrálý. Ve skutečném životě je zcela nemožné potlačit „negativní“, aniž by to zároveň nevedlo k potlačení „pozitivního“. Život totiž není o jedné nebo druhé rovině, ale o obou zároveň: jak hmotná existence, v níž člověk vnímá svou formu a svou oddělenost od zbytku světa, tak i úroveň ducha, kde vnímá, že je neoddělitelně spjat se světem, mají pro život hluboký význam. Potlačování něčeho, co nevědomé ego považuje za negativní, končí spíše popřením duality, útěkem od ní, a tím jen neustálým nevědomým prodlužováním utrpení, jež z ní pramení, namísto aby došlo k její integraci.

(Celý příspěvek…)

Read Full Post »

Život je mystérium, jež je svou povahou jednoduché i nesmírně komplikované zároveň. Lidskému rozumu, jenž je těžištěm vnitřního života většiny lidí, ale chybí potřebné prostředky, jimiž by mohl pochopit jeho skutečnou hloubku. Z toho důvodu se o většině lidí – i když se jejich těla pohybují, pracují a stárnou – nedá říci, že by někdy žili. Pouze o lidech, kteří si prošli krizí, těžkostmi nebo bolestí, jež zocelily jejich ducha a donutily je vykročit do světa neznámému rozumu, ho mohou pochopit a realizovat v jeho úplnosti.

Je nasnadě, že život není žádná procházka růžovou zahradou, není to zkušenost prostá ztrát, tvrdých zkoušek a problémů; něčím takovým však ani nikdy neměl být. Pravým smyslem života a důvodem k začátku každé životní zkušenosti není nalezení klidu ani odpočinek, ale seberealizace ducha existujícího dávno před narozením těla. Avšak stejně jako nelze poznat kvalitu nového meče, aniž by prošel křtem v boji, tak nelze dosáhnout realizace ducha, aniž by prošel podobnou zkouškou. Z toho důvodu pozemský život začíná jako složitý, mnohdy bolestný a plný neustálého přemáhání se. Zkoušky, které přináší jsou však ohněm, z nějž se může – pakliže je k těmto zkouškám zaujat správný vztah – zrodit fénix. Protože ale lidé v životě ze všeho nejvíce prahnou po přímém osvobození se od těchto těžkostí, utíkají od nejniternějšího smyslu života i od života samého. Takoví nakonec umírají jako zesláblé vyhasínající bytosti zbavené všech svých sil i moci nad svým vlastním osudem. Něco takového má nesmírně daleko k realizaci neomezené svobody ducha, jež byla prvotním impulzem ke vzniku takto promarněného života.

(Celý příspěvek…)

Read Full Post »

Arhanghel MihailLegio Verticalis zdieľa s rumunskými legionármi jednu fundamentálnu črtu. Rovnako ako oni, aj my kladieme na prvé miesto Boha a duchovné hodnoty! Sme totiž presvedčení, že bez hlbokého duchovného základu je každé ľudské spoločenstvo vopred odsúdené k úpadku a následne aj k zániku. Zároveň sme neochvejne presvedčení, že práve strata duchovných hodnôt doviedla Európu do bahna jej súčasného stavu. Je márne pokúšať sa bojovať len o záchranu bezduchého tela Európy, najprv treba do neho opäť vpustiť Ducha. A následne z plných síl usilovať o znovuzrodenie rasy pravých mužov – hrdinov.

Legiunea Arhanghelului Mihail nám však môže byť príkladom nielen svojim hlbokým duchovným založením, ale aj v mnohých ďalších sférach. Preto sa dnes chceme zamyslieť nad Codreanuovou príručkou, určenej pre vodcov hniezd, ktoré boli základnými operačnými jednotkami Legiunea Arhanghelului Mihail. Napriek neaktuálnosti niektorých jej bodov sa stále jedná o mimoriadne kľúčový spis, ktorý by sa po menšej aktualizácii mohol stať zdrojom jasných orientačných bodov pre našich duchovných bratov. Zastavíme sa teda postupne nad niektorými bodmi z tejto knihy a pridáme k nim aj niekoľko dôležitých poznámok a citátov. Tučný text sú preklady Codreanuovej knihy, vety písané obyčajným písmom sú naše vlastné poznámky. Dnes sa zoznámime so Šiestimi fundamentálnymi zákonmi hniezda.

(Celý příspěvek…)

Read Full Post »

Tímto krátkým rozborem doplníme naši předchozí sérii článků věnovaných barevné imigraci (1, 2, 3). Dnes si ukážeme, jak imigrací působené problémy vyjevují absurdní nesmyslnost tzv. politické korektnosti, potažmo univerzalistického mýtu rovnosti. Nepůjde opět o žádné složité úvahy: od čtenáře požadujeme pouze to, aby se začal na zcela triviální fakta dívat jinak.

***

Nedávné útoky v Bruselu představují jen další událost, která coby článek ve dlouhém sledu obdobných katastrof nepředstavuje pro dnešní Evropu vlastně nic výjimečného. Všem je jasné, co se stalo a kdo za tím stojí: imigranti neevropského původu útočí na Evropu zevnitř – tak jako již nesčetněkrát v nedávné minulosti. Jde o holá fakta, uznat je musí každý.

Již na tomto základu bychom mohli vystavět celou řadu otázek a hledat pro ně odpovědi. Proč Evropa, proč nejsme schopni jednat-bránit se, co s tím, atd. Toto již samozřejmě dělají jiní. My bychom tu chtěli poukázat na jeden aspekt, který jsme prozatím nikde s patřičným důrazem probíraný nenašli. Jsou jím následně zaváděná „bezpečností opatření“ a jejich význam.

Dokonce i u nás byly bezprostředně po útocích nasazeny stovky vojáků a policistů do ulic[1]. Obdobné se děje po celé Evropě, a kupříkladu kontroly na letištích již dosahují propastných rozměrů. Podstatné je na tom však následující: těmto opatřením se musí bez výjimky podřizovat všichni – i ti, u nichž je to při zdravém rozumu zjevně naprosto zbytečné.

Kontrola v Bruselu (Celý příspěvek…)

Read Full Post »

Hloupí a chytří

Kdykoliv se objeví někdo, kdo je vidět a reálně začne prosazovat nějaká sympatická opatření, bez výjimky je mezi námi, situujícími se jinak na stejnou stranu barikády, označován za nevhodného primitiva, pomatence nebo hlupáka.

Nezabývejme se tu dnes správností takovýchto soudů. Namísto toho věnujme upřenou pozornost prvnímu slůvku „kdykoliv“. To je totiž příčinou a ospravedlněním zásadní znepokojivé otázky: nejsou tedy ti „chytří“ ve skutečnosti zcela neplodní?

Otázku necháváme otevřenou. Měla by být podnětem k zamyšlení a jednání, ne záminkou k další exhibici intelektualismu.

Read Full Post »

Older Posts »