Archive for the ‘Výňatky a převzaté texty’ Category

Miroslav Dolejší

Pozoruhodnější však je, že ani ti druzí, kteří se s tímto královstvím mrtvých za živa a jeho oporami dostávají do konfliktu, nejsou z jiného těsta. Jen z té říše stínů na okamžik vystoupili do světla lamp, jen se od ní od jisté chvíle a na jistou chvíli odloupli, ale v jádře i oni jsou a zůstávají produkty a odchovanci její odlidštěné mentality. Jejich bezradnost či otrlost ve sféře primárních citových reakcí až příliš často signalizuje, že také oni mají poušť klimaticky v krvi, i když jsou s ní momentálně, ze specifických a ryze osobních příčin, na nože.

Jako by se obě tyto kategorie lidí, odpůrci i představitelé normálu, ocitli na různých stranách zprofanované barikády jen shodou politováníhodných okolností, o nichž rozhoduje vis maior, nikoli oni. Jako by je řádově rozdělovala jen míra temperamentu a okamžitý stupeň osobní odvahy: to, že jedni se do propasti nikdy neodváží, to je neodváží se být sami sebou, kdežto ti druzí ano. Jinak jsou v zásadě z téhož hnízda, jen jedni z něho chtějí uletět a druzí jsou odhodláni z nedostatku lepšího v něm zůstat, poněvadž na možnost úniku z něj nevěří. Psi, kteří se tak velice nemají rádi a působí si navzájem tolik utrpení, jsou uvázáni u stejné boudy. Jen každý na jiném řetězu.

Bohužel, je to svět lidí, lidí před koncem. Svět nepřetržitého výprodeje hodnot z toho mála, co ještě zbývá. O nějaké morální integritě nemůže být řeč, na něco takového už tito lidé dávno nemají. Progresivně v nich vyhasínají i bazální instinkty, které člověka provázely délkou staletí. Tak dlouho se tetelili na hromaděnými věcmi, až se těmto svým věcem začali podobat. Lidi v této podobě už si nemají s lidmi skoro co říci, přiměřeně jsou s to komunikovat jen se sobě podobnými automaty, připomínajícími člověka pouze povrchovou úpravou.

Praha, 19. 10. 1987

(dosud nepublikováno – pozn. OD)

Reklamy

Read Full Post »

Arhanghel MihailLegio Verticalis zdieľa s rumunskými legionármi jednu fundamentálnu črtu. Rovnako ako oni, aj my kladieme na prvé miesto Boha a duchovné hodnoty! Sme totiž presvedčení, že bez hlbokého duchovného základu je každé ľudské spoločenstvo vopred odsúdené k úpadku a následne aj k zániku. Zároveň sme neochvejne presvedčení, že práve strata duchovných hodnôt doviedla Európu do bahna jej súčasného stavu. Je márne pokúšať sa bojovať len o záchranu bezduchého tela Európy, najprv treba do neho opäť vpustiť Ducha. A následne z plných síl usilovať o znovuzrodenie rasy pravých mužov – hrdinov.

Legiunea Arhanghelului Mihail nám však môže byť príkladom nielen svojim hlbokým duchovným založením, ale aj v mnohých ďalších sférach. Preto sa dnes chceme zamyslieť nad Codreanuovou príručkou, určenej pre vodcov hniezd, ktoré boli základnými operačnými jednotkami Legiunea Arhanghelului Mihail. Napriek neaktuálnosti niektorých jej bodov sa stále jedná o mimoriadne kľúčový spis, ktorý by sa po menšej aktualizácii mohol stať zdrojom jasných orientačných bodov pre našich duchovných bratov. Zastavíme sa teda postupne nad niektorými bodmi z tejto knihy a pridáme k nim aj niekoľko dôležitých poznámok a citátov. Tučný text sú preklady Codreanuovej knihy, vety písané obyčajným písmom sú naše vlastné poznámky. Dnes sa zoznámime so Šiestimi fundamentálnymi zákonmi hniezda.

(Celý příspěvek…)

Read Full Post »

Tento text vyšel původně pod názvem Significato spirituale dell’autarchia jako článek Julia Evoly v novinách Corriere Paduano ve vydání z 1. března 1938. Přeloženo prostřednictvím anglického překladu, který je dostupný ve sborníku A Traditionalist Confronts Fascism (Arktos 2015).

***

Julius EvolaV dnešním světě se nezřídka stává, že se požadavky vynucené okolnostmi a „danými věcmi“ – které jsou mnohými kruhy tak vysoce oceňovány – zdají podmiňovat situace, jejichž veškerý význam se jeví být odvozený právě z nich. Ovšem bystřejšímu oku se odkrývá možnost, že tyto situace mohou také zosobňovat hodnotu vyšší, čímž se samy povyšují nad úroveň čisté podmíněnosti.

Slovo „mohou“ jsme použili záměrně, jelikož tím chceme poukázat na charakter „možnosti“, ne nutnosti, což k tomuto vyššímu pojetí patří. Existuje mnoho případů, kdy nám osud skýtá něco, čeho si nepovšimneme a co tak nevyužijeme v náš prospěch. V mnoha dalších případech jak individuálního, tak kolektivního života se požadavky vynucené okolnostmi chovají jako krotitel koní, který třebaže koně skutečně miluje, je nucen ho opakovaně práskat bičem, jelikož mu kůň nerozumí. Tento kůň horlivě plní veškeré prvky cvičení, ale vždy se zastavuje před poslední překážkou, kterou by jinak přeskočil s vynaložením pouze malého úsilí, kdyby pochopil. Ve věku, kdy jsou oči hypnotickým způsobem upoutány k materiální úrovni, úrovni „dané skutečnosti“, se bolestné případy tohoto druhu dějí se železnou pravidelností. Lidé schytávají „rány“ ze všech stran, aniž by pochopili a vydali se správným směrem. „Životní zkušenosti“ představují pracně nashromážděná fakta a jejich různé utřídění pro naše praktické cíle, ale nepomáhají nám k uvědomění si jejich významu; neslouží tedy k tomu, aby nás tyto lekce probudily a následně navedly ke správné reakci. (Celý příspěvek…)

Read Full Post »

Převzato ze stránek Legio Verticalis.

***

Europa

Hystéria okolo imigrantov v posledných mesiacoch silnie. Väčšina článkov písaných v duchu “boja za záchranu Európy” neustále argumentuje štýlom, akoby bieli ľudia boli nejaké dokonalé snehové vločky, stačí len odstrániť všetkých tých vonkajších nepriateľov a Európa sa náhle premení na utopický raj, kde bude vládnuť rozum a poriadok. Orwellov doublethink dnes vidieť na každom kroku. Popri zvaľovaní viny na imigrantov sa autori týchto článkov dovolávajú odstránenia “kresťanskej morálky”, či technológie vedenej v “duchu prežitia Európanov” a podobných nezmyslov. Práve strata duchovného Princípu viedla Európu smerom toho najhrubšieho materializmu a bezbrehého nihilizmu, podobne technológia nemôže bez nadvlády tohto Princípu smerovať inam, než k hedonizmu a čisto sebeckým cieľom. Ak majú mať Európania akúkoľvek šancu na prežitie, musia v prvom rade poraziť toho najhoršieho nepriateľa zo všetkých – toho, ktorého si každý z nás nosí sám v sebe. Kým budú prioritou (aj pravice) videohry, TV, zábava, alkohol, kariéra, vzťahy, majetky a podobné druhoradé a prchavé veci, nepohneme sa ani o krok a všetky tieto volania o záchranu nebudú ničím iným, než mlátením prázdnej slamy. Ja osobne nepoznám nikoho, kto by sa čo i len trochu približoval napríklad ideálu stredovekého rytiera, s jeho odvahou, pevnou vierou a nezlomným odhodlaním. To skutočne už nikto nevidí súvis medzi súčasným stavom Európy a absenciou tohto typu muža?! Každý jeden článok by mal neustále napadať len naše vlastné slabiny. Dookola. Pretože vonkajší nepriatelia sú len syndróm, nie príčina. Aj vlci vždy napadnú najslabšieho jeleňa v stáde. Kým nezmeníme rétoriku a následne aj prístup, nič sa nezmení. Je to dôležité, aby tieto veci začali chápať aspoň malé skupinky Európanov, ktoré by opäť začali dobývať stratené pozície tejto kedysi bežnej kvality.

Read Full Post »

Převzato ze stránek Legio Verticalis.

***

Údolí včelVšetky súčasné „reakcionárske“ či „konzervatívne“ sily začínajú od konca. S nadšením sa púšťajú do organizovania strán, spolkov a občianskych združení, vymýšľajú im rôzne názvy, vlajky a programy, pričom im chýba akákoľvek skutočná operačná schopnosť, nemajú vôbec ľudí, ktorí by boli schopní plniť pridelené úlohy a zvládnuť kráčať nastoleným smerom. Inými slovami začínajú od obalu, pričom ten by mal byť už len prirodzeným dôsledkom vychádzajúcim zo samotnej esencie. V opačnom prípade sa nejedná o nič iné ako o vonkajškovosť a prázdne pózy.

Dnes sú značným problémom základné operačné schopnosti ako dochvíľnosť, spoľahlivosť, či disciplína. Od tohto musí každý začať. Boj začína práve tu, nie s nejakým vonkajším nepriateľom, či už domnelým alebo skutočným. Lebo aj ten skutočný nemá šancu uspieť, ak narazí na pevnosť tvorenú silnou a zdravou organickou komunitou, kde každý pozná svoje miesto a plní na ňom zadané úlohy najlepšie ako vie. Naopak ak narazí na masu individualizovaného a atomizovaného rôsolu bez chrbtovej kosti, nemá vlastne žiadnu prekážku. To je práve to, čo sa deje dnes. (Celý příspěvek…)

Read Full Post »

Tento článek je převzat z webu Veliké poledne se souhlasem autora.

***

Imigranti ve středomoří

Již dlouhá desetiletí dochází k erozi a rozleptávání evropského kulturního prostoru. Od poloviny minulého století ve všech ohledech a odvětvích jednoznačně převládl úpadek. Evropská společnost ochotně přijímá a propaguje hodnoty, které jsou zdařilému životu škodlivé, a vydává všanc ono staletí narůstající bohatství. A protože ve starších dobách byla Evropa opakovaně na špici v dosahování podmínek ke zdařilému životu, lze pochybné moderní hodnoty právem nazvat antievropskými.

Zmatenost ale sahá tak daleko, že valná část společnosti považuje právě tyto hodnoty naopak za vrchol a podstatu evropské kultury, jako by teprve jimi dosáhla Evropa cíle svého duchovního vývoje.

Patří mezi ně například protěžování (parlamentní) demokracie, považované za nejlepší formu vlády, nebo alespoň za nejlepší z možných, nebo alespoň za nejmenší zlo. Jak ale vidíme, ponížila parlamentní demokracie politiku na úroveň zbabělého a trapného politikaření bez kousku hrdosti a umožnila expanzi lidsky bezvýznamného politického plevele, který není schopen spravovat společnost.

Jiným zlem je bezuzdný materialismus s jeho vírou, že jediné smysluplné kritérium snah a postojů je ekonomický zisk. Tomu se pak přizpůsobuje fungování celé společnosti včetně mezilidských vztahů.

Pro téma tohoto pojednání je ale nejdůležitější ona do patologické polohy dohnaná přecitlivělost, která hlásá, že ze života je nutné odstranit co nejvíce, nejlépe pak všechno utrpení, bolest a nepříjemné podněty. Určitá míra toho všeho je ale k životu nezbytná, protože nouze vede k zocelování a udržování úrovně, zatímco pohodlí plodí úpadek. (Celý příspěvek…)

Read Full Post »

Julius EvolaOmyly a iluze obou ekonomicko-sociálních ideologií [komunismu a kapitalismu] jsou nicméně totožné. Spočívají totiž v tom, že se vážně předpokládá, že existenciální bída se omezuje na ty, kdo z toho či onoho důvodu trpí hmotným nedostatkem, zbídačením vinou daného ekonomicko-sociálního systému, a že tato bída je větší u vyděděnců a proletariátu než u jedinců, kteří žijí v materiálně dobře zajištěných či privilegovaných podmínkách, tudíž musí automaticky vymizet při „osvobození od potřeb“, při všeobecném zlepšení hmotných podmínek existence. Naopak je pravda, že smysl existence může chybět jak jedněm, tak druhým, a že neexistuje žádný vztah mezi materiálním a duchovním strádáním. Pouze nejnižším a nejprimitivnějším vrstvám společnosti lze předstírat, že receptem na veškeré štěstí a lidskou důstojnost je to, co bylo správně nazváno „zvířecím ideálem“, blahobyt hodný hovězího dobytka.[1]

Ve svých radikálních formách se tento mýtus [komunismu] tam, kde se prosadil a kontroluje hnutí, organizace a národy, spojuje s odpovídající výchovou, určitým druhem psychické lobotomie, jejímž cílem je metodicky neutralizovat již od dětství každou formu vnímavosti a vyšších zájmů, každý způsob myšlení, který přesahuje hranice ekonomiky a ekonomicko-sociálních procesů. Je to mýtus, jehož pozadím je to nejstrašnější prázdno, můžeme jej označit za ten nejzhoubnější opiát, který byl až doposud vykořeněnému lidstvu podán. Tento klam se však ničím neliší od iluze, obsažené v mýtu prosperity, zvláště v těch jeho formách, které se na Západě vyhraňují jako technologická euforie… [2]


[1] Julius Evola: Jezdit na tygru. Praha, 2009, str. 60.

[2] Tamtéž, str. 59.

Srovnejte též s dříve publikovaným textem Julius Evola: O racionalitě v praxi.

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »