Posts Tagged ‘Elita’

Již od začátku našeho působení jsme se jasně vymezovali proti demokracii, protože jsme přesvědčeni, že je v praxi nerealizovatelná. Základním předpokladem pro její existenci jsou totiž uvědomělost a sebeovládání, což jsou vlastnosti, kterých se většině lidí zoufale nedostává. Sami jsme nesmiřitelnými kritiky demokracie, kteří již několikrát deklarovali svůj nezájem o volební proces. Již mnohokrát jsme demokratické uspořádání probírali z různých úhlů pohledu a v kontextu různých skutečností, nicméně všechny tyto kritiky vycházely z víceméně podobné perspektivy. Pro dnešek se budeme snažit naši perspektivu trochu posunout a podívat se na demokracii s vyšším nadhledem.Potyčka v pralamentu

Na chvíli teď ponechme stranou realitu a zamysleme se nad samotnou ideou demokracie. Lze jen stěží pochybovat, že idea demokracie představuje – za jistých okolností – velkou a ve své podstatě vznešenou myšlenku. Teoreticky by docela dobře mohla být způsobem vlády vyššího člověka, neboť v sobě váže některé vyšší principy a myšlenky: v myšlenkové rovině osvobozuje člověka od vnější nadvlády, dává mu do ruky moc nad svým bytím a přiznává mu tím schopnost vládnout svému životu a formovat svůj osud. Člověk takové myšlenky potřebuje: potřebuje si být vědom faktu, že v jádru jeho bytí skutečně spí síly, které mu umožňují překonání všech omezení a svobodné tvoření a zkoumání dosud neuskutečněných realit a možností. Lidská bytost by zcela samozřejmě měla směřovat k sebeosvobození, měla by směřovat k ovládnutí vlastního života a jeho formování podle své vlastní vůle.

(Celý příspěvek…)

Read Full Post »

Krátce k pojmu „elita“

Artuš

Rádi bychom ve stručnosti představili několik postřehů k elitám, respektive k tomu, jak je dnes tento slovní výraz vnímán a co z toho pramení. Nesouhlasíme s kategorickým odmítáním elitářství a „elit“, v (údajný) prospěch kolektivistických idejí a společenských uspořádání.

*

Prvně je třeba si uvědomit, že slovo „elita“ může představovat pro různé lidi (a různé doby) odlišné záležitosti. Co myslí slovem „elita“ jeden, to se může naprosto rozcházet s chápáním druhého. Dnešní společnost tímto termínem nejčastěji rozumí společenské elity, které jsou definovány množstvím majetku. S takovýmto chápáním nekompromisně nesouhlasíme, považujeme jej za vychýlení a zprznění původního významu a za výtvor moderní doby.[1] Dle nás mohou „elitu“ ustanovovat pouze a jen vnitřní kvality přítomné v člověku, nikoliv cokoli, co stojí mimo něj (odkazujeme, nejen, na již zmíněné množství majetku).[2]

Zde tedy tvrdíme, že za elitu nemůžeme označit někoho na základě věcí existujících mimo něj. Je třeba pohlížet na vnitřní kvalitu. Dnešní „elity“ zkrátka nejsou elitami, toto označení si neprávem přivlastnily, a my bychom jej neměli pro jejich označení vůbec užívat.

*

Zde jako premisu uveďme, že (Celý příspěvek…)

Read Full Post »