Posts Tagged ‘Fascism viewed from the Right’

Julius EvolaTudíž můžeme předběžné úvahy uzavřít tvrzením, že v ideálním případě by měl být pojem skutečné Pravice – tedy toho, co máme Pravicí na mysli – definován na základě sil a tradic, které formativně působily na skupinu národů – a občas dokonce i na nadnárodní jednoty – dříve, než přišla Francouzská revoluce, před nástupem třetího stavu a světa mas, i před buržoazní a průmyslovou kulturou, se všemi jejími následky a peripetiemi, které jsou tvořeny akcemi a odpovídajícími reakcemi, jež přivodily současný chaos a vše, co je hrozbou pro to málo, co stále zbývá z kultury a významu Evropy.

Tímto způsobem je nezbytné vnímat Pravici v jejím nejlepším slova smyslu, tedy jako politický a nikoliv ekonomický pojem, nikoliv jako cosi, co je již spojeno s fází úpadku, kterou značí nástup parlamentní demokracie s vládou mnoha stran. Pravice v této fázi fakticky představuje antitezi různých levicových směrů, téměř jako by se s nimi utkávala na stejné rovině. Nicméně principiálně Pravice má – či by měla mít – vyšší nároky. Měla by být příjemcem a šiřitelem těch hodnot, které jsou přímo svázány s pravým Státem: tedy těch hodnot, které jsou v jistém smyslu centrální a nadřazené každé praktické opozici, v souladu s nadřazeností, která je vrozená v samotném konceptu autority či suverenity chápaném v jejich nejúplnějším smyslu.

 

Julius Evola: Fascism viewed from the Right. Londýn: Arktos, 2013.
s. 23, 22.


Srovnejte též s naším článkem Světonázorová počtvernost v moderní době.

Read Full Post »

Julius EvolaS návratem této posedlosti „racionalizováním“ dnes existuje tendence k tomu, aby se sloužilo ideálu, jenž není politický, nýbrž sociální, a jenž přináleží k tělesnému pohodlí, a aby se marginalizovalo a diskreditovalo všechno to, co je složeno z existenčního napětí, heroismu a povzbuzujících sil mýtu. Ovšem bylo zcela správně poukázáno, že v bodě, kdy se prosperita a komfort nakonec stanou nudnými, je hluboká krize nevyhnutelná. Časné známky této krize jsou již patrné. Sestávají ze všech těch podob slepých, anarchistických a destruktivních revolt zaujatých mládeží, která si právě v nejvíce prosperujících národech všímá absurdity a nesmyslnosti existence, jež je socializovaná, racionalizovaná, materialistická a ovládaná takzvanou „konzumní kulturou“. Tento elementární impuls oněch revolt nenachází žádný cíl, a tak se, ponechán sám sobě, stává barbarským.

V tradičních společenstvích vždy existovala jistá liturgie či mystika moci a svrchovanosti, která byla integrální součástí systému, a která zařizovala řešení problému, o němž nyní hovoříme. […]

Julius Evola: Fascism viewed from the Right. Londýn: Arktos, 2013.
s. 36–37.

Read Full Post »