Posts Tagged ‘Řád’

Julius Evola

Systému sexuální svobody prosté jakéhokoliv exklusivismu lze přiznat etickou hodnotu jen tehdy, prezentuje-li se takováto svoboda jako svoboda od sexu, nebo alespoň vede-li k takovéto svobodě. Je zřejmé, že jestliže jsme skutečně schopni nasměrovat náš erotický potenciál ve stejné míře k několika různým osobám, bez jakékoliv žárlivosti a majetnického exklusivismu, překováváme tím pasivitu, která obvykle doprovází lásku, sex a vášnivou touhu. Znamená to, že jsme osvobozeni od sexu, aniž bychom se jej zřekli. Sexualita se pak stává čímsi, co je aktivně prožíváno, s čím disponujeme a co svobodně užíváme, namísto aby nás ovládala a museli jsme ji trpně snášet (což jde spolu s poutem k ženám obecně nebo k nějaké ženě konkrétně.) Jestliže toto nastane, jestliže takovéto přesměrování pohlavní lásky nijak nenaruší plnost a intenzitu sexuálních prožitků, zcela evidentně jsme dosáhli vyšší úrovně.

V tomto ohledu se již opakovaně zmíněná absurdnost snahy zavést etiku sexuální svobody pro každého stává ještě zřetelnější. Je zcela zřejmé, že od běžného muže či běžné ženy nelze požadovat odstup umožňující překonání veškerého exklusivismu, veškerých pout k nějaké konkrétní bytosti, veškeré žárlivosti. Většina lidí si dokonce něco takového nedovede ani představit. Je to použitelné jen pro výjimečné případy, osoby specifického založení anebo pro ty, kdo dobrovolně přijali zvláštní a poměrně obtížnou disciplínu.

Úryvek z eseje Freedom of sex and freedom from sex publikovaného
v knize The Bow and The Club (it. originál L‘ Arco E La Clava, 1968).

Read Full Post »

Julius Evola

Ohledně shora zmíněné povahy „centrality“ a „imanentní transcendence“ lze uvést, že svrchovaný vládce takovéto civilizace se strukturálně podobá spíše typu zasvěcence než typu kněze, ačkoliv jej jeho založení kvalifikuje k výkonu kněžských funkcí. Právě toto nerozpoznal Guénon, trvá-li na tom, že nejvyšší představitel duchovní autority na vrcholu a v centru normálních tradičních civilizací je kněžského typu, z čehož plyne podřízení panovnického stavu kněžské kastě. To ve skutečnosti vůbec neplatí pro primordiální či výše postavená zřízení, nýbrž toliko pro situace, jež je třeba z hlediska tradice považovat za abnormální.

Autorova pozn. p. čarou z eseje The Concept of Initiation publikovaného
v knize The Bow and The Club (it. originál L‘ Arco E La Clava, 1968).

Read Full Post »