Posts Tagged ‘svatý Václav’

Dosáhne-li mladý český idealista, který se cítí být ovlivněn nacionalistickými myšlenkami, jistého stupně vnitřní diferenciace vůči lidovým masám, musí rychle rozpoznat, že české „národní hnutí“ je do značné míry vnitřně vyprázdněné a že ustrnulo na mrtvém bodě. Tato nepopiratelná vnitřní prázdnost se nejmarkantněji projevuje nekritickým přejímáním všeho, co přijde ze zahraničí – především z Německa a Itálie[1] – a slibuje nějaký výraznější postup (jímž se rozumí získání dalších sympatizantů, jakkoli kvalitních). Tato snaha je vlastní především oněm sympatizantům národního hnutí, pro které je ono vlastenectví jen pózou, vyjádřením potřeby „někam patřit“ a pro něž veškerá vlastenecká činnost začíná i končí připnutím si placky na batoh. Diferencovanější osobnosti, které si vybudovaly jistou vnitřní autonomii, sice vnímají tuto snahu přinejmenším jako nechutnou, nicméně většina z nich ji není schopná pozitivně překonat, neboť zůstávají zabředlí na kulturně-společensko-politické rovině. Právě proto bychom rádi krátce nastínili náhled pramenící z roviny zcela odlišné a poukázali tak na jiný směr, jímž by se mohlo české vlastenectví, respektive nějaká menší vlastenecká skupina, v budoucnu ubírat.

Onou rovinou, z níž na zmíněný problém nahlížíme, je rovina duchovní. Obracíme se nikoli k těm, pro něž je nacionalismus pouze „volnočasovou aktivitou“, ale k těm nemnoha, pro něž je něčím mnohem hlubším: způsobem i nejhlubším smyslem života. Právě jen tito budou moci správně pochopit a ocenit hodnotu toho, co se zde snažíme prezentovat. My sami se sice za vlastence v pravém slova smyslu nepovažujeme a dáváme přednost jinému symbolismu, nicméně i ve správným způsobem chápaném vlastenectví nacházíme vhodný nástroj, který by u těch, kdo jej vhodným způsobem užijí, mohl vést k překonání čistě lidského údělu a k duchovnímu probuzení. Proto máme na tomto místě v úmyslu poukázat na heroickou duchovní tradici vyjádřenou ryze českou symbolikou, krátce ji zasadit do kontextu tradičního árijského symbolismu a nabídnout ji jako výchozí materiál ke studiu a jako nástroj k vlastní sebeiniciaci vlastencům usilujícím překonat prázdnost dnešního českého nacionalismu. (Celý příspěvek…)

Read Full Post »