Posts Tagged ‘Veliké poledne’

Nová kniha Veliké Poledne

„Desetiletí mého duchovního vývoje vydalo zralý, celistvý plod.“

Knihu možno zakoupit v knihkupectví Skleněná louka

Reklamy

Read Full Post »

Tento článek je převzat z webu Veliké poledne se souhlasem autora.

***

Imigranti ve středomoří

Již dlouhá desetiletí dochází k erozi a rozleptávání evropského kulturního prostoru. Od poloviny minulého století ve všech ohledech a odvětvích jednoznačně převládl úpadek. Evropská společnost ochotně přijímá a propaguje hodnoty, které jsou zdařilému životu škodlivé, a vydává všanc ono staletí narůstající bohatství. A protože ve starších dobách byla Evropa opakovaně na špici v dosahování podmínek ke zdařilému životu, lze pochybné moderní hodnoty právem nazvat antievropskými.

Zmatenost ale sahá tak daleko, že valná část společnosti považuje právě tyto hodnoty naopak za vrchol a podstatu evropské kultury, jako by teprve jimi dosáhla Evropa cíle svého duchovního vývoje.

Patří mezi ně například protěžování (parlamentní) demokracie, považované za nejlepší formu vlády, nebo alespoň za nejlepší z možných, nebo alespoň za nejmenší zlo. Jak ale vidíme, ponížila parlamentní demokracie politiku na úroveň zbabělého a trapného politikaření bez kousku hrdosti a umožnila expanzi lidsky bezvýznamného politického plevele, který není schopen spravovat společnost.

Jiným zlem je bezuzdný materialismus s jeho vírou, že jediné smysluplné kritérium snah a postojů je ekonomický zisk. Tomu se pak přizpůsobuje fungování celé společnosti včetně mezilidských vztahů.

Pro téma tohoto pojednání je ale nejdůležitější ona do patologické polohy dohnaná přecitlivělost, která hlásá, že ze života je nutné odstranit co nejvíce, nejlépe pak všechno utrpení, bolest a nepříjemné podněty. Určitá míra toho všeho je ale k životu nezbytná, protože nouze vede k zocelování a udržování úrovně, zatímco pohodlí plodí úpadek. (Celý příspěvek…)

Read Full Post »

Tento článek je převzat z webu Veliké poledne se souhlasem autora.

*

Ukrajina - boje

*

Současný systém nepanuje proto, že by se tak pevně držel v sedle, nýbrž proto, že neexistuje žádná silná a smysluplná alternativa.

Razantní odklon od dnešních trendů by byl nanejvýš žádoucí, protože ať už stávající společnost směřuje kamkoli, nečeká ji ve 21. století již pranic dobrého. Ale i když se o to různí lidé snaží, málokdo doopravdy vidí možnost úspěchu. Naděje se upírají spíše k předpokladu, že až se společnost zhroutí, uvolní se prostor pro vznik „něčeho nového“.

Já osobně tyto naděje považuji z velké části za liché. Současnost nepřeje vzniku velkého hnutí především svým blahobytem. U většiny lidí jsou vyhlídky na osobní prospěch, na zlepšení životní situace, příčinou velké části jejich motivace do nějakého hnutí vstoupit. Nadbytek proto plodí pasivitu a nezájem, a tedy menší počet potenciálních zájemců.

Jinak mají ovšem všichni kritici společnosti nebývale volné ruce a také značné možnosti. Nedaří-li se jim přikládat cihlu k cihle, není to vinou sabotáží, nýbrž jednoduše tím, že jsou to mizerní stavitelé. Všude se nedostává vůdců. Nevidím žádnou snahu o smysluplnou změnu, která by přesahovala klubovou formu a klubovou úroveň. Mezím tolerance této společnosti se uvážliví kritikové zatím ani vzdáleně nepřibližují.

Tento problém by v době nestability nebyl o nic lepší. (Celý příspěvek…)

Read Full Post »

Tento článek je převzat z webu Velké poledne se souhlasem autora. Odkazy doplnila redakce Hrdosti. Doporučujeme i další články z rubriky Nová pojednání a články.

masy

Myšlení a uvažování dnešní společnosti je do hloubky otráveno. Již několik století se misky vah politické moci s výchylkami, ale vytrvale, odklání od aristokracie a elity směrem k lidu. Lid získal v dějinách celou řadu zastánců mezi intelektuály a mysliteli, kteří boj za jeho práva přijali jako své poslání. To, ve spojení se všeobecným vzděláním a hmotným vzestupem, způsobilo, že lid sám sebe začal vnímat jako sílu a svrchovanou hodnotu. Vzápětí pak logicky začal mít i požadavky na politická práva a moc.

Souběžně s tím došlo ke zpochybňování aristokracie a jejího významu. Zde působily jako voda na mlýn hojné příklady aristokratů, kteří měli moc, ale v žádném ohledu nepředstavovali duchovní výkvět své doby. Novou dimenzi celý jev nabral se vznikem buržoazie. Měšťané získali majetek a posléze i politickou váhu, ale nikdy si neosvojili úroveň a styl aristokracie, kterou se snažili jen neúspěšně imitovat. Měšťan je chytřejší člověk, kterému se pílí podařilo zbohatnout, nikdo v něm ale, ani při nejlepší vůli, nemůže spatřovat projev vyššího lidství. (Celý příspěvek…)

Read Full Post »

Velké Poledne

*

http://www.velikepoledne.wbs.cz/

*

Třebaže ne se všemi myšlenkami plně souhlasíme, je nám obsah zde odkázaných stránek v jistém ohledu sympatický. Především doporučujeme k nahlédnutí knihu Veliké Poledne, díl 1.

Read Full Post »