Posts Tagged ‘Vykořeněnost’

Julius EvolaOmyly a iluze obou ekonomicko-sociálních ideologií [komunismu a kapitalismu] jsou nicméně totožné. Spočívají totiž v tom, že se vážně předpokládá, že existenciální bída se omezuje na ty, kdo z toho či onoho důvodu trpí hmotným nedostatkem, zbídačením vinou daného ekonomicko-sociálního systému, a že tato bída je větší u vyděděnců a proletariátu než u jedinců, kteří žijí v materiálně dobře zajištěných či privilegovaných podmínkách, tudíž musí automaticky vymizet při „osvobození od potřeb“, při všeobecném zlepšení hmotných podmínek existence. Naopak je pravda, že smysl existence může chybět jak jedněm, tak druhým, a že neexistuje žádný vztah mezi materiálním a duchovním strádáním. Pouze nejnižším a nejprimitivnějším vrstvám společnosti lze předstírat, že receptem na veškeré štěstí a lidskou důstojnost je to, co bylo správně nazváno „zvířecím ideálem“, blahobyt hodný hovězího dobytka.[1]

Ve svých radikálních formách se tento mýtus [komunismu] tam, kde se prosadil a kontroluje hnutí, organizace a národy, spojuje s odpovídající výchovou, určitým druhem psychické lobotomie, jejímž cílem je metodicky neutralizovat již od dětství každou formu vnímavosti a vyšších zájmů, každý způsob myšlení, který přesahuje hranice ekonomiky a ekonomicko-sociálních procesů. Je to mýtus, jehož pozadím je to nejstrašnější prázdno, můžeme jej označit za ten nejzhoubnější opiát, který byl až doposud vykořeněnému lidstvu podán. Tento klam se však ničím neliší od iluze, obsažené v mýtu prosperity, zvláště v těch jeho formách, které se na Západě vyhraňují jako technologická euforie… [2]


[1] Julius Evola: Jezdit na tygru. Praha, 2009, str. 60.

[2] Tamtéž, str. 59.

Srovnejte též s dříve publikovaným textem Julius Evola: O racionalitě v praxi.

Read Full Post »